1. Czym różnią się od siebie projekty: koncepcyjny i budowlany?

Projekt koncepcyjny – zebranie pomysłów dotyczących danego rozwiązania i ujęcie tego w formie wstępnego projektu. Jest to najważniejsza faza projektu, ponieważ stanowi wytyczną do dalszych prac projektowych.

Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu. Stanowi część dokumentacji budowy, a jego zawartość określa ustawa Prawo budowlane.

2. Co wchodzi w skład projektu budowlanego?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT)
Jest obowiązkowym elementem dokumentacji, który wraz z projektem architektoniczno-budowlanym Inwestor zobowiązany jest dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia. Projekt zagospodarowania terenu składa się z części opisowej oraz rysunkowej.

Projekt zagospodarowania działki opracowany jest na mapie do celów projektowych i przedstawia:

 • określenie granic działki lub terenu;
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • bilans terenu;
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu

Projekt architektoniczno – budowlany (PAB)
Projekt PAB składa się z części opisowej oraz rysunkowej i zgodnie z nowelizacją powinien obejmować m.in.:

 • informacje w zakresie układu przestrzennego oraz formy architektonicznej istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
 • informacje dotyczące zamierzonego sposobu użytkowania obiektu;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
 • opinię geotechniczną.

Projekt techniczny (PT)
Trzecim elementem projektu budowlanego obowiązującego od 19.09.2021 r. jest projekt techniczny, który powinien zawierać:

 • rozwiązania konstrukcyjne projektowanego obiektu wraz z wynikami obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystykę energetyczną;
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe;
 • w zależności od potrzeb – inne opracowania projektowe. Np. projekt instalacji elektrycznej, lub wodno-kanalizacyjnej.