Przedmiotem opracowania była koncepcja architektoniczna budynku mieszkalno-biurowego w strefie Śródmiejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Opracowanie stanowiło próbę uporządkowania przestrzeni zurbanizowanej, ważnej w sensie zarówno architektonicznym, jak i komunikacyjnym. Działka na której znajduje się projektowany budynek leży praktycznie na styku administracyjnych dzielnic – Śródmieścia i Woli. Projektowany budynek będzie domykał perspektywę zabudowy Alei Jana Pawła – jednej z głównych ulic miasta, patrząc od strony centrum, oraz istotnie domknie widok panoramy budynków wysokich rejonu Dworca Gdańskiego.

Opracowanie zawiera koncepcję architektoniczną budynku wysokościowego, którego część niższą stanowią biura o wysokim standardzie z trzema poziomami parkingów podziemnych, oddzielnych dla usług i biur i oddzielnych dla części mieszkalnej, oraz dominantę utworzoną przez dwie wieże z mieszkaniami o średnim i wysokim standardzie. Bryłę budynku rozczłonkowano. Bazę stanowią dwa ścięte w narożnikach prostopadłościany – w północnozachodnim – korpus A i w północnowschodnim – korpus B. Usytuowane są one względem siebie pod kątem 29 stopni, co głównie wynika z zapisów MPZP i usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem linii zabudowy. Części A i B nie łączą się i stanowić mogą niezależne części funkcjonalne. Parter i piętro korpusów, zostały podcięte do wysokości 7,35 metra od poziomu terenu od strony głównych arterii komunikacyjnych. Wysokość całkowita tych elementów budynku wynosi 25,15 metra, co stanowi sześć kondygnacji użytkowych łącznie z parterem. Zlokalizowano w nich usługi ogólnodostępne i biura. W każdym bloku znajdują się po dwie klatki schodowe. Nad każdą z części bazowej znajduje się wieża mieszkalna. Nad północną częścią bloku A – wysunięta ku północy wieża mieszkalna do wysokości 99 metrów stanowiąca główną dominantę, zawierająca 21 kondygnacji mieszkalnych oraz jedną kondygnację techniczną zlokalizowaną na ostatnim piętrze. Wieża zaprojektowana jako ścięty w północnozachodnim narożniku prostopadłościan o wymiarach 41,14×17,43 metra. Nad częścią B – wieża o całkowitej wysokości 83,05 metra, zaprojektowana na planie ściętego prostokąta o wymiarach 30,64×17,43 metra. Wieże mieszkalne połączone są ze sobą przeszklonym łącznikiem.

Zaprojektowany budynek będzie pełnił funkcje mieszkalne o łącznej powierzchni mieszkaniowej 25807,42 m.kw z dodatkową funkcją biurową i usługową o łącznej powierzchni 10854,17 m.kw. Koncepcja architektoniczna budynku mieszkalno-biurowego zakłada podział na cztery strefy:
– usług ogólnodostępnych wraz z częścią administracyjną zlokalizowaną w parterze budynku,
– części biur o ograniczonym dostępie zlokalizowanych na kondygnacjach +1 do +6,
– części prywatnej mieszkaniowej zlokalizowanej w kondygnacjach +8 do +29
– części parkingów przeznaczonych dla usług i mieszkańców.

Do budynku i poszczególnych stref prowadzą oddzielne wejścia. Do części usługowej, wydzielonych powierzchni handlowych – od strony Alei Jana Pawła II oraz od ulicy Okopowej. Od tych samych ulic zostały zlokalizowane wejścia do stref biurowych prowadzących na przestrzał do patio. Wejścia te zaakcentowano formą podcienia od strony głównych arterii komunikacyjnych. Wejścia do klatek schodowych zlokalizowano od strony wewnętrznego patio. Każda z klatek ma oddzielną część administracyjną z recepcją i ochroną.

Autor projektu:

mgr inż. arch. Przemysław Alchimowicz